background smallnovy

Vážení zákazníci,

            společnost Lékárna Arnica, spol. s r.o., se sídlem Zahradní 580, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 49437445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12091 (dále jako „společnost“), by Vás ráda seznámila prostřednictvím této stránky s Vašimi právy týkajícími se ochrany osobních údajů, které společnost během své činnosti zpracovává.

Abyste měli přehled o tom, jakým způsobem naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, máte na základě Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „obecné nařízení o ochraně osobních údajů) tato práva:

 

Právo na přístup k osobním údajům

Pokud si nejste jistí, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv, máte právo získat od naší společnosti potvrzení, zda zpracováváme jakékoliv Vaše osobní údaje nebo ne. Taktéž máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, což znamená, že Vám naše společnost poskytne soupis osobních údajů, které o Vás zpracováváme. K těmto osobním údajům Vám dále poskytneme informace o tom, za jakým účelem tyto osobní údaje zpracováváme, kdo jsou příjemci těchto osobních údajů, kterým Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit, a po jakou dobu budeme osobní údaje uchovávat, popřípadě jaký je právní důvod tohoto uchovávání. Součástí práva na přístup k osobním údajům je samozřejmě právo požadovat po naší společnost kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie Vám bude poskytnuta bezúplatně, za další kopie Vám budeme účtovat administrativní poplatek. 

Právo na opravu

Při zpracování Vašich osobních údajů může dojít k chybě, na základě které budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně nebo neúplně. V takovém případě máte právo požadovat, aby naše společnost bez zbytečného odkladu Vaše osobní údaje opravila nebo doplnila.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo žádat, aby naše společnost bez zbytečného odkladu vymazala ze svých databází Vaše osobní údaje, a to v následujících případech:

  •      Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  •      z Vaší strany dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, na základě kterého byly osobní údaje zpracovávány. Výmaz se ovšem nebude týkat těch osobních údajů, k jejichž zpracování máme jiný právní důvod mimo Váš souhlas;
  •      využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů (k námitce viz níže), které zpracováváme na základě oprávněných zájmů naší společnosti a tyto zájmy nepřeváží na Vašimi právy, zájmy a svobodami;
  •      máte-li za to, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje protiprávně

Mějte prosím na paměti, že nebudeme povinni vyhovět Vámi uplatněnému právu na výmaz vždy, zejména pak v těchto případech: 

  •      zpracování Vašich osobních údajů je naší právní povinností, jež pro nás plyne z právních předpisů
  •      zpracování Vašich osobních údajů probíhá z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby naše společnost na vymezenou dobu omezila zpracování Vašich osobních údajů. To znamená, že s Vámi označenými osobními údaji nebudeme po vymezenou dobu provádět žádné operace, na základě kterých by docházelo k jejich zpracování. Právo můžete uplatnit v následujících případech:

  •      pokud popřete přesnost námi zpracovaných osobních údajů, omezíme jejich zpracování na dobu nutnou pro ověření přesnosti těchto osobních údajů;
  •      jestliže Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, tj. bez odpovídajícího právního titulu, avšak Vy si nepřejete, abychom dosud zpracované osobní údaje ihned vymazali, ale pouze omezili jejich zpracování
  •      pokud naše společnost již nepotřebuje předmětné osobní údaje pro své účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků
  •      byla-li z Vaší strany vznesena námitka proti zpracování osobních údajů (viz níže), můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů do doby, než bude ověřeno, že oprávněné důvody naší společnosti na zpracování osobních údajů převažují nad Vašimi oprávněnými důvody

Právo na přenositelnost údajů

V případě Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy, máte právo získat od naší společnosti osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo tyto osobní údaje předat jinému správci údajů (tj. jiné společnosti), aniž by Vám v tom bylo ze strany naší společnosti jakkoliv bráněno. 

Tímto právem však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo z důvodů týkajících se konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Naše společnost na základě Vámi uplatněného práva přestane zpracovávat Vaše osobní údaje za předpokladu, že neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě tyto osobních údaje již nebude dále zpracovávat bez dalšího.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Bez ohledu na výše vyjmenovaná práva máte dále právo podat stížnost proti našemu zpracování osobních údajů k dozorovému úřadu. Tímto úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Na Úřad se můžete obrátit zejména v případě, kdy budete mít pochybnosti o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme oprávněně a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Způsob uplatnění výše zmíněných práv

Všechna výše zmíněná práva můžete uplatnit u naší společnosti prostřednictvím zřízeného kontaktního místa, kterým je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na tuto adresu můžete zasílat mimo svých žádostí o uplatnění práv k ochraně osobních údajů i jiné dotazy nebo stížnosti, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše žádosti budou vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od jejich obdržení společností. Ve výjimečných a odůvodněných případech jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O důvodu a délce prodloužení této lhůty budete naší společností informováni do jednoho měsíce od obdržení žádosti.